Klauzula informacyjna

INTERIOR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Szanowni Państwo,
Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych,pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższympoziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym,jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.
1. Administrator danych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest INTERIOR CAPITAL spółka zograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej także nazywana„Spółką”.
2. Jak się skontaktować ze Spółką
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt:
     @ pod adresem e-mail: biuro@cashify.eu      korespondencyjnie: ul. Sokolnicza 7 lok. 17, 53-676 Wrocław
Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres:biuro@cashify.eu .
3. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?
Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Państwa współpracy znami.
Klienci dokonujący zakupu walut wirtualnych w ramach przedsiębiorstwaAdministratora, do których znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 1 marca2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(„Ustawa AML”):Klienci Administratora będący osobami fizycznymiZakresprzetwarzanych danych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,oraz państwo urodzenia,
d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e) adres zamieszkania,
f) nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalnościgospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
Osoby upoważnione do działania w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostkąorganizacyjną nie posiadającą osobowości prawnejZakres przetwarzanych danych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,oraz państwo urodzenia,
d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
Beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu przepisów Ustawy AMLZakres przetwarzanychdanych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo, a w wypadku posiadania takich danych, także:
c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,oraz państwo urodzenia,
d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e) adres zamieszkania.
Przetwarzamy dane Klientów, osób upoważnionych do działania w imieniu Klientóworaz beneficjentów rzeczywistych w celu:
wykonania obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z koniecznościdokonania rozliczeń oraz archiwizacji dokumentów oraz z konieczności stosowaniaśrodków bezpieczeństwa przez administratora, jako instytucji obowiązanej,wynikających z Ustawy AML – podstawą przetwarzania jest obowiązek prawnyciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) wynikający z Ustawy oAMLpotencjalnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a takżeidentyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Klientów - podstawą prawnąprzetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszychpraw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)W wypadkach, w których Ustawa AML tego wymaga,podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania administrator niebędzie uprawniony do świadczenia usługi wymiany walut.
4. Dane osobowe pozostałych Klientów (o ile zostały podane)
W wypadku Klientów, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy AML, o iledane osobowe zostaną podane przez Klienta, przetwarzamy je w celu:
wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawnąprzetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;w celurealizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających wszczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegającychm.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego orazjego archiwizowanie - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;wcelu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Klientów Spółki –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający nawłaściwej realizacji przedmiotu umowy;w celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jestprawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
5. Dane osobowe osób, które są potencjalnymi klientami
Przetwarzamy dane potencjalnych klientów, w tym, przykładowo, imię i nazwiskooraz dane kontaktowe w celu:
zaproponowania usług naszych lub naszych partnerów, co stanowi nasz prawnieuzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);w celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jestprawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.Dodatkowo, wwypadku korzystania przez Państwa z serwisuhttps://newsletter.instytutkrypto.pl/, („Serwis”), cele i podstawyprzetwarzania danych zależą od zakresu korzystania z jego funkcjonalności:
1. Newsletter
W wypadku podania administratorowi w tym celu swojego adresu e-mail, świadczymyPaństwu usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowychdotyczących oferowanych przez administratora produktów lub usług. Podanie tychdanych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.
Dane osobowe są przetwarzane:
w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w ramach newslettera -podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes;w celuewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawąprawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronienaszych praw.Formularz kontaktowyW przypadku, gdy kontaktują się Państwo z namiza pośrednictwem formularza kontaktowego, są Państwo proszeni o podanie danychidentyfikacyjnych, tj. imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik może zostaćpoproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne doobsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadkunasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązaniazgłoszonej sprawy związanej z Serwisem.
Dane użytkowników profili w social mediaNasz profil w serwisach: Facebook,Instagram, LinkedIN jest publiczny. Użytkownik, który odwiedza nasze profileudostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia,identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).
Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenianaszego profilu w danym serwisie lub aplikacji w związku z promowaniem przeznas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania sięz użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest naszprawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawiejakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji zużytkownikami fanpage
UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowychprzez administratora serwisu Facebook, Instagram oraz LinekdIN.
Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?Okres przetwarzania danych zależy odpodstawy prawnej i celu przetwarzania.
Dane Klientów, którzy zawali z nami umowę (nawiązali stosunki gospodarcze lubdokonali transakcji okazjonalnej), w warunkach wskazanych w Ustawie AML,przetwarzamy:
w przypadku realizacji obowiązków prawnych – okres przechowywania danych wynosi5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub oddnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, chyba że uprawniony organ zażądaprzechowywania dokumentacji przez dłuższy okres (art. 49 ust. 1 i 3 UstawyAML); Dane wszystkich Klientów (o ile dane zostały przekazane):
przez okres przechowywania dokumentów finansowych i księgowych wskazany wprzepisach.W wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszegouzasadnionego interesu dane przetwarzane są co do zasady do czasu wniesieniasprzeciwu.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzaniejest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymiroszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będąwymagać tego przepisy prawa.
Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danychosobowych?Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których daneprzetwarzamy, w tym prawo:
dostępu do danych, w tym uzyskania kopii; sprostowania danych; usunięciadanych; ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu;wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;W PRZYPADKU CHĘCISKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.
Komu są udostępniane dane osobowe?Dane osobowe na podstawie odpowiednich umówsą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Takie podmiotyprzetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ichpoufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobuprzetwarzania powierzonych przez nas danych.
W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionymwyłącznie na podstawie przepisów prawa.
W szczególności, dane mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi InformacjiFinansowej oraz innym właściwym organom, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani napodstawie Ustawy AML.
Przekazywanie danych poza obszar EOGAdministrator przekazuje dane osobowe pozaobszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak MicrosoftCorporation, Google Inc., Hotjar  Ltd. oraz  Facebook. Dokładamynależnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, postarannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanym przez poddostawców aprzekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownychzatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Media społecznościoweW Serwisie używane są wtyczki i inne narzędziaspołecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook,Instagram oraz LinkedIN.
W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, Państwaprzeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorówserwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywanaprzez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana zestroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwaprzeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu udanego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja(wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio doserwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tamprzechowywana.
Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, tousługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie doPaństwa profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przezPaństwa danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacjazostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tamzachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisiespołecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystaniaprzez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tymzakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwaprywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIN - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały danezebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danymserwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tegoserwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stroniewtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np.blokujące skrypty.
Polityka CookiesSerwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe plikitekstowe umieszczane na Państwa urządzeniach (np. komputerach) za pośrednictwemprzeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonychinformacji na urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który tepliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisuinternetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniukońcowym oraz unikatowy numer.
Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobańUżytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych(cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie Państwa urządzenia iodpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwienajlepiej dostosowana do jednostkowych potrzeb), utrzymania sesji w ramachserwisu internetowego po zalogowaniu, tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiejzrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystająze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartośćtych stron);dostarczania Państwu treści reklamowych odpowiadających ichindywidualnym preferencjom. Serwis nie przechowuje żadnych informacji okonfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze.
Zmiana ustawień plików cookies
Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plikówcookies w urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak mają Państwo możliwość iprawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmianyustawień plików cookies powinni Państwo zapoznać się ze szczegółowymiinformacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne wustawieniach przeglądarki internetowej.
W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniuplików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurującswoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo wplikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowaniaplików cookies pochodzących z Serwisu Administrator nie może zagwarantować jegopoprawnego działania. Jeżeli nie dokonają Państwo zmiany ustawień w zakresiecookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym. Oznacza to, iżAdministrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwaćdostęp do tych informacji.

Klikając „Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy wykorzystania witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.