Klauzula informacyjna

INTERIOR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Szanowni Państwo,
Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

§1
Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest INTERIOR CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej także nazywana „Spółką”.

§2
Jak się skontaktować ze Spółką? W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt: pod adresem e-mail: biuro@cashify.eu lub korespondencyjnie: ul. Sokolnicza 7 lok. 17, 53-676 Wrocław. Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres:biuro@cashify.eu.

§3
Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Państwa współpracy z nami. Klienci dokonujący zakupu walut wirtualnych w ramach przedsiębiorstwa. Administratora, do których znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 1 marca2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(„Ustawa AML”): Klienci Administratora będący osobami fizycznymi.

Zakres przetwarzanych danych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e) adres zamieszkania,
f) nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalnościgospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

Osoby upoważnione do działania w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostkąorganizacyjną nie posiadającą osobowości prawnejZakres przetwarzanych danych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,oraz państwo urodzenia,
d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
Beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu przepisów Ustawy AML

Zakres przetwarzanych danych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo, a w wypadku posiadania takich danych, także:
c) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,oraz państwo urodzenia,
d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e) adres zamieszkania.

Przetwarzamy dane Klientów, osób upoważnionych do działania w imieniu Klientóworaz beneficjentów rzeczywistych w celu:
wykonania obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z konieczności dokonania rozliczeń oraz archiwizacji dokumentów oraz z konieczności stosowania środków bezpieczeństwa przez administratora, jako instytucji obowiązanej, wynikających z Ustawy AML – podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) wynikający z Ustawy o AML potencjalnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Klientów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)W wypadkach, w których Ustawa AML tego wymaga, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania administrator nie będzie uprawniony do świadczenia usługi wymiany walut.

§4
Dane osobowe pozostałych Klientów (o ile zostały podane)

W wypadku Klientów, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy AML, o ile dane osobowe zostaną podane przez Klienta, przetwarzamy je w celu: wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegającychm.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny; w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Klientów Spółki –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

§5
Dane osobowe osób, które są potencjalnymi klientami

Przetwarzamy dane potencjalnych klientów, w tym, przykładowo, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu:
zaproponowania usług naszych lub naszych partnerów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw. Dodatkowo, w wypadku korzystania przez Państwa z serwisu https://cashif.eu/, („Serwis”), cele i podstawy przetwarzania danych zależą od zakresu korzystania z jego funkcjonalności:

Regulamin Newslettera

W wypadku podania administratorowi w tym celu swojego adresu e-mail, świadczymy Państwu usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez administratora produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w ramach newslettera -podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw. Formularz kontaktowy.

W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, są Państwo proszeni o podanie danych identyfikacyjnych, tj. imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z Serwisem.

Dane użytkowników profili w social media. Nasz profil w serwisach: Facebook, Instagram, LinkedIn jest publiczny. Użytkownik, który odwiedza nasze profile udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w danym serwisie lub aplikacji w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook, Instagram oraz LinekdIn.

Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania.

Dane Klientów, którzy zawarli z nami umowę (nawiązali stosunki gospodarcze lub dokonali transakcji okazjonalnej), w warunkach wskazanych w Ustawie AML, przetwarzamy: w przypadku realizacji obowiązków prawnych – okres przechowywania danych wynosi5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, chyba że uprawniony organ zażąda przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres (art. 49 ust. 1 i 3 Ustawy AML); Dane wszystkich Klientów (o ile dane zostały przekazane):
przez okres przechowywania dokumentów finansowych i księgowych wskazany w przepisach.

W wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu dane przetwarzane są co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:
dostępu do danych, w tym uzyskania kopii; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; W PRZYPADKU CHĘCISKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. W szczególności, dane mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym właściwym organom, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie Ustawy AML.

Przekazywanie danych poza obszar EOG Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak Microsoft Corporation, Google Inc., Hotjar Ltd. oraz  Facebook. Dokładamy należnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanym przez poddostawców, a przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Media społecznościowe. W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram oraz LinkedIn.

W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu udanego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Państwa danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIN - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokujące skrypty.

Polityka Cookies Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniach (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu: dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie Państwa urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jednostkowych potrzeb), utrzymania sesji w ramach serwisu internetowego po zalogowaniu, tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);dostarczania Państwu treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom. Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak mają Państwo możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies powinni Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli nie dokonają Państwo zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym. Oznacza to, iż Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Klikając „Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy wykorzystania witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.