Regulamin świadczenia usług

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Usługodawcą i dostawcą usług w zakresie wymiany Kryptowalut jest Interior Capital, który w zakresie swojej działalności oferuje świadczenie usług wymiany Kryptowalut na środki pieniężne.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Interior Capital usługi polegającej na sprzedaży na rzecz Klienta Kryptowalut i wypłaty wynagrodzenia w walucie polskiej lub zakupie na rzecz Klienta Kryptowalut za środki przekazane przez klienta w walucie polskiej.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych na odległość pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem stosuje się postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2
Definicje

1. Formularz – formularz udostępniony na Stronie Internetowej przeznaczony dowprowadzenia przez Klienta danych dotyczących Zlecenia i Usługi.
2. Interior Capital – Interior Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), przy ulicy Sokolniczej 7/17 lok. 6, NIP: 8971863222, REGON: 382390433, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000767986, kapitał zakładowy 50.000 zł, e-mail: biuro@cashify.eu.
3. Klient – osoba fizyczna, która zawiera w imieniu własnym umowę oraz składa Zlecenie kupna lub sprzedaży Kryptowalut w ramach Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
4. Konsument – Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług i składająca Zlecenie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług i składająca Zlecenie w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Kryptowaluta – cyfrowa reprezentacja wartości, która może być przekazywana za pomocą technologii informatycznych i stosowana jako środek wymiany, jednostka rozrachunkowa czy środek przechowywania wartości, jednakże nie ma statusu oficjalnego środka płatniczego, mieszcząca się w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Komunikator – oprogramowanie służące do komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem, pozwalające na złożenie Zlecenia i określenie zakresu i sposobu wykonania usługi.
7. Operator płatności – zewnętrzny podmiot, za pośrednictwem którego realizowana jest wypłata środków na rzecz Klienta lub wpłata środków na rzecz Usługodawcy, tj. Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, który udostępnia schemat płatniczy BLIK.
8. Opłata transferowa – opłata pobierana przez Usługodawcę z tytułu czynności technicznych związanych z wykonaniem Usługi.
9. Portfel Kryptowalut – urządzenie lub oprogramowanie, które jest kompatybilne z systemem umożliwiającym wymianę Kryptowalut i umożliwia przechowywanie lub handel różnymi rodzajami Kryptowalut.
10. Prowizja – kwota wynagrodzenia należna Usługodawcy z tytułu wykonania Usługi zgodna z tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.
11. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający warunki korzystania z Usługi.
12. Strona Internetowa – strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem https://cashify.eu/, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klientów szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności umożliwia zawieranie na odległość umów wskazanych w tym Regulaminie.
13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za wynagrodzeniem, polegająca na kupnie lub sprzedaży Kryptowaluty na rzecz Klienta na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przekazanie Kryptowalut lub środków uzyskanych z ich sprzedaży na rzecz Klienta.
14. Usługodawca – w rozumieniu niniejszego Regulaminu usługodawcą jest Interior Capital.
15. Wpłatomat – samoobsługowe urządzenie służące do wpłacania pieniędzy na rachunki bankowe, lub przekazywania pieniędzy na rachunki bankowe za pomocą Operatora Płatności.
6. Bankomat – samoobsługowe urządzenie służące do wypłaty pieniędzy z rachunku bankowego posiadacza lub wypłaty pieniędzy skierowanych do odbiorcy od Operatora Płatności.17. Zlecenie – zlecenie wykonania Usługi przez Usługodawcę złożone przez Klienta.


§ 3
Złożenie zlecenia

1. Złożenie Zlecenia przez Klienta następuje w drodze kontaktu z Usługodawcą drogą telefoniczną lub za pomocą Komunikatora.
2. Wypełnienie i wysłanie Formularza znajdującego się na Stronie Internetowej Usługodawcy lub wysłanie wiadomości, o której mowa w ust. 4 za pomocą Komunikatora, zainicjuje kontakt ze strony Usługodawcy w celu złożenia Zlecenia oraz
określenia parametrów Usługi. Niezbędnym do wysłania Formularza jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, a także potwierdzenie pełnoletności Klienta.
3. W Formularzu Klient zobowiązany jest do podania podstawowych informacji związanych ze Zleceniem tj:
a) rodzaju Usługi wskazując czy jest to usługa związana z zakupem Kryptowalut czy sprzedażą Kryptowalut;
b) kwoty zakupu lub sprzedaży Kryptowalut;
c) daty dokonania transakcji, z zastrzeżeniem, że nie może to być data wcześniejsza niż data wypełniania Formularza i złożenia Zlecenia;
d) kontaktowego numeru telefonu lub nazwy użytkownika komunikatora;
e) wskazanie imienia użytkownika.
4. Prośba o kontakt do Usługodawcy w sprawie złożenia Zlecenia może być złożona również za pomocą Komunikatora poprzez wysłanie do Usługodawcy komunikatu tekstowego zawierającego informacje określone w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pomocą Komunikatora w celu podania Klientowi warunków wykonania Usługi, a w szczególności szacowanej kwoty:
a) środków jakie Klient otrzyma z tytułu sprzedaży Kryptowalut pomniejszonych o kwotę Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu wykonania Usługi oraz Opłatę transferową;
b) środków jakie Klient musi wpłacić na rzecz Usługodawcy z tytułu nabycia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Kryptowalut, powiększona o kwotę Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu wykonania Usługi oraz
Opłatę transferową.
6. Przeliczone kwoty określone w ust. 5 lit. a i b są wyliczane na bazie kursu Kryptowalut obowiązującego u Usługodawcy na moment kontaktu z Klientem, nawiązanego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
7. Podczas kontaktu telefonicznego Usługodawcy z Klientem Klient będzie zobowiązany do potwierdzenia złożenia Zlecenia o określonej treści, zaproponowanej przez Usługodawcę oraz potwierdzenia otrzymania od Usługodawcy ostatecznych warunków Usługi, w tym: Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomość zwrotną e-mail lub poprzez wiadomość na komunikatorze, jaki podał podczas składania Zlecenia, z ostatecznymi warunkami wykonania Usługi, w tym:
a) z ostateczną kwotą środków jakie Klient otrzyma z tytułu sprzedaży Kryptowalut, kwotą Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu wykonania Usługi oraz wysokością Opłaty transferowej – w przypadku Usługi polegającej na sprzedaży na rzecz Klienta Kryptowalut;
b) z ostateczną kwotą środków jakie Klient musi wpłacić na rzecz Usługodawcy z tytułu nabycia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Kryptowalut, kwotą Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu wykonania Usługi, wysokością Opłaty transferowej– w przypadku Usługi polegającej na zakupie na rzecz Klienta Kryptowalut;
c) ilością i rodzajem sprzedawanych Kryptowalut – w przypadku Usługi polegającej na sprzedaży na rzecz Klienta Kryptowalut;
d) ilością i rodzajem nabywanych Kryptowalut – w przypadku Usługi polegającej na zakupie na rzecz Klienta Kryptowalut;
e) terminie wykonania Usługi.
8. Na wniosek Klienta Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomość zwrotną e-mail, na adres jaki podał podczas wypełniania formularza lub składania Zlecenia, z ostatecznymi warunkami wykonania Usługi opisanymi powyżej.
9. W przypadku realizacji Usługi polegającej na zakupie Kryptowalut na rzecz Klienta, Klient zobowiązany jest do przekazania środków niezbędnych do zakupu Kryptowalut, kwoty należnej Prowizji oraz Kwoty należnej Opłaty transferowej przed wykonaniem Usługi za pośrednictwem Operatora Płatności. Usługa może być zrealizowana przez Usługodawcę na rzecz Klienta tylko po dokonaniu pełnej wpłaty środków niezbędnych do realizacji Zlecenia, za pośrednictwem Operatora Płatności. W przypadku nieprzekazania środków przez Klienta na rzecz Usługodawcy, Usługodawca anuluje Zlecenie Klienta i nie będzie zobowiązany do jego wykonania.
10. W przypadku realizacji Usługi polegającej na zakupie Kryptowalut na rzecz Klienta Klient zobowiązany będzie podać Usługodawcy dane identyfikacyjne Portfela Kryptowalut Klienta, na który mają być przekazane Kryptowaluty.
11. W przypadku realizacji Usługi polegającej na sprzedaży Kryptowalut Klienta, Klient zobowiązany jest do przekazania sprzedawanych Kryptowalut przed wykonaniem Usługi do portfela Usługodawcy lub innego portfela wskazanego przez Usługodawcę.
12. Usługa może być zrealizowana przez Usługodawcę na rzecz Klienta tylko po dokonaniu transferu Kryptowalut będących przedmiotem Usługi w takiej ilości jaka była określona w Zleceniu.
13. W przypadku realizacji Usługi polegającej na sprzedaży Kryptowalut Klienta środki finansowe uzyskane przez Usługodawcę ze sprzedaży Kryptowalut na rzecz Klienta, pomniejszone o kwotę Prowizji i Opłaty transferowej, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem Operatora Płatności.
14. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi tylko w zakresie Zleceń:
a) w których wartość środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży Kryptowaluty na rzecz Klienta powiększona o kwotę należnej Prowizji i Opłaty transferowej nie będzie przekraczała kwoty 4.000,00 zł lub 1.000,00 euro w zależności, która z tych kwot będzie mniejsza, oraz
b) w których wartość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup Kryptowaluty powiększona o kwotę należnej Prowizji oraz Opłaty Transferowej nie będzie przekraczała 4.000,00 zł lub 1.000,00 euro w zależności, która z tych kwot będzie mniejsza.
15. W przypadku złożenia Zlecenia wykonania Usługi, której wartość przekracza kwoty określone w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zlecenie takie zostanie anulowane przez Usługodawcę i nie będzie realizowane na rzecz Klienta.
16. Usługa będzie realizowana przez Usługodawcę na rzecz Klienta tylko na warunkach niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa i pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania Regulaminu. Podstawą wykonania Usługi jest skuteczne złożenie Zlecenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja przez Usługodawcę.
17. W związku z limitami Usługodawcy w zakresie wykonywania Usług na rzecz Klienta Usługodawca może odmówić realizacji Zlecenia w każdym czasie lub zaproponować inny termin wykonania zlecenia bez podania przyczyny, za co Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 4
Przekazywanie środków finansowych

1. Wszelkie wpłaty środków Klienta na rzecz Usługodawcy związane z realizacją Usługi w związku ze złożonym Zleceniem będą przekazywane za pośrednictwem Operatora Płatności. Klient zobowiązany jest w tym zakresie do wykonywania instrukcji Usługodawcy w zakresie niezbędnym do dokonania wpłaty.
2. Wpłata środków przez Klienta na rzecz Usługodawcy będzie następowała w formie gotówkowej za pośrednictwem Wpłatomatu, który pozwala na dokonanie wpłaty środków finansowych za pośrednictwem Operatora Płatności.
3. Wypłata środków przez Usługodawcę na rzecz Klienta z tytułu wykonania Usługi będzie następowała za pośrednictwem Operatora Płatności. Klient zobowiązany jest w tym zakresie do wykonywania instrukcji Usługodawcy w zakresie niezbędnym do dokonania wypłaty.
4. Wypłata środków przez Klienta na rzecz Usługodawcy będzie następowała w formie gotówkowej za pośrednictwem Bankomatu, który pozwala na dokonanie wypłaty środków finansowych za pośrednictwem Operatora Płatności.
5. Wpłaty i wypłaty środków dokonywane są tylko w walucie polskiej.

§ 5
Zobowiązania Klienta

1. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu oraz za pośrednictwem Komunikatora prawidłowych oraz prawdziwych danych. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych Usługodawca ma
prawo wstrzymać realizację Zlecenia do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości albo odrzucić Zlecenie.
2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Składając Zlecenie Klient akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na stosowanie się do niego Regulaminu, a także wyraża zgodę na wykonanie Usługi zgodnie z Regulaminem. Usługodawca zastrzega, że może wprowadzić inny sposób akceptacji Regulaminu w trakcie wykonywania Usługi.
3. Klient korzystając z Usługi jest zobowiązany do zachowania należytej staranności oraz niedziałania na szkodę Usługodawcy.
4. Klient może korzystać z Usług tylko i wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usługi i nie może działać jako pełnomocnik osoby trzeciej lub działać na rzecz osoby trzeciej. Klient podczas podawania danych nie ma prawa posługiwania się danymi innych osób i może podać tylko swoje dane.
5. W przypadku Usług wymagających podania danych Portfela Kryptowalut Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych Portfela Kryptowalut należącego do Klienta. Zakazane jest podawanie danych Portfela Kryptowalut osób trzecich lub danych Portfela Kryptowalut, który nie należy do Klienta.
6. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na utrwalanie przez Usługodawcę wszelkiej korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą Komunikatora, a także utrwalania rozmów telefonicznych prowadzonych z Usługodawcą, które dotyczą realizacji Usługi.

§6
Blokada Usług

1. Usługodawca ma prawo dokonać okresowego zablokowania dostępu Klienta do korzystania z Usług, z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację Usług, w tym w wyniku okoliczności leżących po stronie Operatora Płatności.
2. Usługodawca ma prawo dokonać okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Klienta do Usług lub składania Zleceń na Usługi, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że Klient korzysta z Usług w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. W takim przypadku realizacja Zleceń złożonych przez Klienta zostanie anulowana przez Usługodawcę.
3. W każdym czasie, zarówno przed wykonaniem Usługi jak i po jej wykonaniu, Usługodawca może zwrócić się do Klienta poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie z żądaniem potwierdzenia danych kontaktowych podanych w Formularzu lub za
pośrednictwem Komunikatora, danych dotyczących Zlecenia, danych osobowych Klienta poprzez przesłanie dokumentów poświadczających tożsamość. W takiej sytuacji realizacja Zleceń złożonych przez Klienta zostaje wstrzymana do czasu
uzyskania stosownych potwierdzeń.
4. W przypadku weryfikacji negatywnej informacji określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Usługodawca ma prawo anulować wszystkie Zlecenia Klienta złożone Usługodawcy i niezrealizowane przez Usługodawcę, a także zablokować Klientowi dostęp do składania Zleceń lub odmówić realizacji Usług na rzecz Klienta.
5. W każdym czasie po złożeniu Zlecenia może zwrócić się do Klienta poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie z żądaniem:
a) udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość (Dowód Osobisty, Paszport);
b) podania Numeru Identyfikacji Podatkowej;
c) udokumentowania miejsca stałego zamieszkania Klienta oraz źródeł dochodu– zgodnie z wytycznymi określonymi Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, a także zaleceń Financial Action Task Force (FATF). Do momentu uzyskania powyższych informacji od Klienta realizacja Usług dla Klienta zostaje przez Usługodawcę wstrzymana.

§7
Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, przyczyn losowych lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym Operatora
Płatności.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, w szczególności w przypadku, gdy Klient podał w Formularzu lub za pośrednictwem Komunikatora nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, a w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w przypadku kiedy Klient podał Usługodawcy niewłaściwe lub błędne dane Portfela Kryptowalut.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku gdy otrzyma informację że Klient zamierza skorzystać lub korzysta z Usługi w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie powiadomienie Klienta o fakcie oraz przyczynach niewykonania lub nienależytego wykonania Usług w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku, gdy Usługodawca nie posiada danych kontaktowych Klienta lub gdy Klient podał w Formularzu nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane kontaktowe.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w granicach przez nie określonych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie, bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług przez Klienta, chyba że szkoda osoby trzeciej wynika z działania celowego Usługodawcy lub rażącego niedbalstwa.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody pośrednie i bezpośrednie Klienta, wynikające z okoliczności leżących po stronie Klienta, a w tym w szczególności z wadliwości urządzeń, za pomocą których Klient kontaktuje się z Usługodawcą lub za pomocą których otrzymuje zakupione Kryptowaluty.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie Klienta powstałe w wyniku działań Klienta, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności niezgodny z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
8. W zakresie najszerszym dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Klienta celów lub korzyści założonych przez Klienta w związku ze Zleceniem wykonania Usługi lub z samym wykonaniem Usługi.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub okresowe zablokowanie dostępu Klienta do możliwości Zlecania Usług, związane z przerwami w dostawie usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, bankowych lub płatniczych,
dostarczanych Klientowi a także w związku z przerwami w zakresie dostarczania ww. usług na urządzeniach Klienta.

§ 8
Dane osobowe


1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz Uczestników zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce: https://cashify.eu/polityka-prywatnosci/Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, niezbędnych do świadczenia Usługi, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, wykonania prawa odstąpienia, a także dochodzenia realizacji praw wynikających z zawartej z Klientem umowy. Ponadto Usługodawca jest uprawniony do
przetwarzania danych osobowych Klienta w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez Klienta z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w celu określenia odpowiedzialności Klienta.

§ 9
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. Ustawy.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa).
4. W celu Zlecenia Usług Klient musi dysponować sprzętem rozumianym jako urządzenia końcowe i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
b) połączenie z siecią Internet;
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna;
d) urządzeniem telefonicznym z polskim numerem telefonu;
e) Komunikator zainstalowany i skonfigurowany na odpowiednim urządzeniu końcowym.
5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet lub sieci telekomunikacyjnej i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§10
Odstąpienie i Reklamacje

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy obejmującej Usługę, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy obejmującej Usługę, na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 27 i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287
z późn. zm.).
2. Konsument może odstąpić od Umowy obejmującej Usługę, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 1.Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy dotyczącej Usługi powinno zostać
złożone do Usługodawcy przez Klienta w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem przesyłki listowej albo przesyłki kurierskiej lub na adres e-mail. Do zachowania terminu wskazanego w treści ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient, będący Konsumentem, traci prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w całości Usługę za uprzednią wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Usługi, że po jej zrealizowaniu Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi.
4. Zgoda na natychmiastową realizację Usługi polega na złożeniu przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na natychmiastową realizację Usługi oraz utratę prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, znajdującego się obok oświadczenia o takiej treści w Formularzu lub
za pomocą Komunikatora, po wysłaniu komunikatu o odpowiedniej treści na komunikator Usługodawcy.
5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa była wykonana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Reklamację Klient powinien składać pocztą tradycyjną, wysyłając ją na adres Usługodawcy określony w Regulaminie lub na adres e-mail Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
7. Reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące Klienta,
b) dane dotyczące Zlecenia, w tym datę Zlecenia,
c) dane dotyczące usługi;
d) opis nieprawidłowości wykonania Usługi
8. Reklamacja powinna być złożona, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, udzielając odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób w jaki otrzymał reklamację, chyba, że w treści reklamacji zaznaczono inaczej.
10. Termin rozpatrzenia reklamacji określony w ust. 10 może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony. W wypadku przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Klienta przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie w tym z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Usługodawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na Stronie Internetowej nowej treści Regulaminu.
3. Wszelkie Usługi świadczone na podstawie Zleceń złożonych przed zmianą Regulaminu zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu złożenia Zlecenia.
4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Klienta kierowane do Usługodawcy w formie pisemnej powinny być kierowane na następujący adres: Interior Capital sp. z o. o., ul. Sokolnicza 7/17 lok. 6, 53-676 Wrocław.
5. W przypadku składania jakichkolwiek zawiadomień w formie innej niż pisemna, Klient ma możliwość kontaktowania się z Usługodawcą:
a) mailem na adres: biuro@cashify.eu;
b) telefonicznie pod numerem: + 48 535 710 102;
c) w inny sposób wskazany na stronie cashify.eu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Wrocław, dnia 01.04.2023 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 – Wykaz kryptowalut;
Załącznik nr 3 – Tabela opłat i prowizji.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………….
Miejscowość, data
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Imię, nazwisko, adres konsumenta
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Nazwa i adres przedsiębiorcy
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Ja, ………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………… Data zawarcia umowy: ………………………………… r.

………………………………..
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2

Wykaz Kryptowalut

Obsługujemy wszystkie kryptowaluty dostępne na giełdzie „Binance” - binance.com.

Załącznik nr 3
Tabela opłat i prowizji
Dostępna pod adresem: https://cashify.eu/prowizje/

Klikając „Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy wykorzystania witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.